Qasja në sistem

Shërbimet Digjitale Kadastrale
Republika e Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS